SVIP视频解析接口大全 – 站长必备

演示图

以下视频解析接口都是测试过的,我是在白天测试的可能比较快,大家可以在高峰的时候测试一下!

站长自己的解析接口:https://api.lcgao.com/jx.php?url= 安全、快速、稳定、无广告
新接口2021/8/11更新:https://w.dossk.com/dp/?url= 挺快的
新接口2021/6/11更新:https://okjx.cc/?url= 挺快的
新接口2021/4/25更新:http://www.asys.vip/jx/?url=
318G解析接口2021/4/25更新:http://sgjxc.vip/?url= 速度一般
新接口2021/4/25更新:https://660e.com/?url= 速度一般
新接口2021/4/25更新:http://api.v6.chat/?url=
无广告通用HTTP接口:http://api.yueliangjx.com/?url=
无广告解析:https://jx.elwtc.com/vip/?url=
https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url= 速度挺快的*还带记忆播放
https://jx.youyitv.com/?url= 挺快的
https://z1.m1907.cn/?jx= 小卡
https://jx.bwcxy.com/?v= 速度还可以
https://jx.rdhk.net/?v= 速度一般
https://jx.fo97.cn/?url= 好像不能用
https://jx.ivito.cn/?url= 一般
https://api.927jx.com/vip/?url= 一般般
https://api.tv920.com/vip/?url= 很一般
https://api.lhh.la/vip/?url=
https://api.sumingys.com/index.php?url= 很一般
https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url= 挺快的
https://jx.mw0.cc/?url= 挺快的
https://www.33tn.cn/?url= 挺快的
http://jx.1ff1.cn/?url= 还行
https://jx.000180.top/jx/?url= 一般
https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=
https://jiexi.380k.com/?url= 挺快的
https://jx.wslmf.com/?url= 挺快的
BL智能解析:https://vip.bljiex.com/
91视频解析:https://www.91jxs.com/jiexi/?url=
小野马解析:https://www.xymav.com/?url=
诺讯智能解析:https://www.nxflv.com/?url=
Playm3u8解析:https://www.playm3u8.cn/jiexi.php?url= 除了常见VIP视频地址外,还支持解析QQ相册等地址

消息盒子
# 您需要首次评论以获取消息 #
# 您需要首次评论以获取消息 #

只显示最新10条未读和已读信息